НИКОЛА М. НИКОЛОВ БОЖИДАР Б. ПАЛЮШЕВ

СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

(Черната кутия на световната конспирация)

СОФИЯ, 1996 г.


Nicola M. Nicolov

P. 0. Box 784

Portland, OR. 97207

U.S.A.

© Никола М. Николов автор © Божидар Б. Палюшев автор

ISBN 954 - 90060 - 2 - б


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД..............................................................................................     9

ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА, ЧОВЕКА, БОГА И ВСЕЛЕНАТА В СВЕТЛИНАТА НА ПАТРИАРХАЛ­НАТА МЪДРОСТ, ИДВАЩА ОТ ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА.     14

1. Тайното знание на древните евреи...................................        14

1.2. Религиозната философия на древните евреи път

към обосноваването на тайните форми на управление

в човешкото общество............................................................... ..... 49

ГЛАВА ВТОРА. МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВ­
ЛЕНИЕ
В ПОЗИТИВНОТО ЧОВЕШКО ЗНАНИЕ........................... 65

2.1.    Еволюция на човешкото виждане за властта извън каноните на Тайното знание на евреите.......................................................................................... 65

2.2.    Върху някои особености на европейския модел на властта, благоприятстващи развитието на идеите за световно управление.......................................... ……  73

2.3.    Политиката, моралът и религията като форми на управлението в Новия Световен ред. Културните измерения

на съвременното масонство: Исторически извори.................     116

2.4.    Мистериозният Вавилон и тайното управление..............     146

2.5.    Попечителство (Опекунство)...............................................     162

2.6.    Taipan.................................................................................... 166

2.7.    Изповедта на един евреин.................................................... 173

2.8.    Трите лица на Израел........................................................... 178

2.9.    Израел възбужда непрекъсната война ................................. 181

 

2.10.    Триъгълникът Ню Йорк Москва Тел-Авив................... 182

2.11.    Израелска расистка политика.........................................      186

2.12.    Тероризъм..................................... ...................................... 187

2.13.             МВФ разрушава новите демокрации..............................     192

2.14. Третият Рим....................................................................      194

2.15. Настъпващата катастрофа.....................................................      198


2.15.1. Англофилите....................................................................................      201

2.16.   Новият Световен Ред.....................................................................      202

2.16.1. Голямата измама............................................................................       210

2.17.      Максуел............................................................................................ ....    214

2.18.      Паразитите.............................................................................................. 223

2.18.1. Шабец Гой (The Shabez Goi)... ……………….............................      236

ГЛАВА ТРЕТА. ФИЛОСОФИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО ЕДИН ОПИТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗНАНИЕТО НИ ЗА ВЛАСТТА, ЗА МАСОНСТВОТО, ЗА УСТРОЙСТВОТО НА

СВЕТА, ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.............................      246

3.1.     Новият световен ред означава преди всичко "ред", а не "хаос". Опит за един съвременен анализ на това понятие ............     246

3.2.     Философия на равновесието екилибрология. .....                          257

3.3.     Управление и равновесие. Новият световен ред като

система на управление...............................................................................       290

3.4: Илюзията за нов екологичен ред, проповядвана от

елитната група "Римски клуб".......................................................................... 305

3.5. Екилибрологията и познанието ни за света.

Квантов модел на парапсихичните явления и магията .................      314

5.     ДОПЪЛНЕНИЕ……………………………………………………….       333

6.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................      350


7. ЛИТЕРАТУРА...............................................................................


355


ПОСВЕЩАВАМЕ

НА ВСИЧКИ МЛАДИ И ЧЕСТНИ ХОРА, ЗАГРИЖЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.


МЪДРОСТИ


7


МЪДРОСТИ

— Почти всички политици грешат, когато влязат във връз-кa c някой търговец.

Не мислете, че сте променили мнението на един човек с това, че сте го накарали да мълчи.

Деспотизма е един умствен проблем, а цензурата е проблем от една ненормална психология.

Комунизъм — Не само всичко мое е твое, но и всичко твое е мое.

Колкото една държава е по-корумпирана, толкова по­вече закони съществуват в нея.

Ние трябва да спрем да говорим за българските мечти и да започнем да слушаме мечтите на българите.

Дипломация е изкуството да ловиш спокойно риба в мътна вода.

Опозицията довежда до разногласия, от които произ­лиза най-справедливата хармония.

Най-голямата мъдрост е да знаеш това, което ти не знаеш.

Най-евтината отбрана на държавата е образованието.

След като изборите свършват и робството започва.

Свобода е свободата да кажеш, че две и две правят четири.

Америка е богата, защото е изяла трагедиите на мили­они имигранти.

Капиталът е само плодът на труда.

Работниците са единствените спасители на обществото и расата.

Крайни закони са почти винаги крайна несправедли­вост.


8           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

Благополучието на хората е главният закон.

Лидер е този, който умее да следва хората.

Свободата винаги се е поддържала с кръвта на патри­оти и тирани.

Гласът на болшинството не е гаранция за справедли­вост.

Един човек с кураж е болшинство.

Оръжието е това, което създава политическата сила.

Социализъм е един изроден капитализъм на банкрути­рали капиталисти.

Богатството не е плодът на труда, а е резултат на
организирано и покровителствано обиране.

Миналото се разбира само от светлината на сегашното, а сегашното само от светлината на миналото.

Много е трудно да служиш честно и да се харесаш.

Никога не се пързаляйте върху тънък лед.

Държава, която унищожава своята земя, унищожава себе си.

 

Когато лошият се преструва на добър, тогава той е най-лош.

Всички питаме дали е богат, никой — дали е добър.

Прекалено благородство спрямо безочливия е глупост.

За честния честта е украшение, за нечестния — петно.

Истината за един човек не е това, което ви се открива, а това което не казва. Не слушайте това, което казва, а това което не казва.

— Голям певец е този, който може да изрази  нашето мълчание.

— Прогресира само тази нация, която може да направи от много — един.


УВОД                                      9

                     УВОД

Според Библията човекът е създаден от един все­могъщ и съвършен Бог, който си е поставил опре­делени цели за нашия живот. Някои дори мислят, че духът, който носи човекът, е част от Великия дух на този Бог, поради което свободната човешка воля може да се разглежда като най-важната връзка между човешката и божествената природа; Според Сартр "Човекът е предопределен да бъде свободен". Всеки човек би трябвало сам да решава какъв да бъде и какво да прави.

Противоположната теория, най-често приписвана на Маркс, е: "Истинската същност на човека е съвкуп­ността от обществените отношения". Трябва да имаме предвид, че Маркс в своята философия отрича Бога и твърди, че същността на индивида е изцяло продукт на човешкото общество, в което той живее.

Различните гледища за човешката природа са от изключителна важност за нашия подход към същност­та на социалната система. Например, ако е вярно, че ние сме продукт на нашето общество и ако намираме нещата в него за неудовлетворителни, налага се ние да преобразим това общество. Ако сме убедени, че Бог наистина ни е създал, то божията цел ни определя какви трябва да бъдем и как да се отнасяме към нещата около нас. Ако по силата на божията воля ние сме достатъчно свободни, можем да направим пра­вилния избор с помощта на нашето собствено съзнание.

Според Маркс истинският човек е човекът без Бог. Фалшивият, отчужденият човек е този, който вярва в Бога. По този повод в своето произведение "Същност-


10         СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

та на християнството" (1841 г.) философът Фойербах коментира, че Бог (или абсолютният дух) е сътворил човека по Свой образ и подобие от духовна нужда, за да преодолее Божието отчуждение (алиенацията). Според него Бог се е чувствал сам, а самотният не може да познава себе си. Познанието възниква в отношението със себеподобните. Ето защо Бог сътво­рява човека. Бог е субект, човекът е обект, Фойербах обаче допълва, че тъкмо обратното е най-вероятно — човекът да бъде субектът, а Бог да е обектът; тоест човекът да е сътворил Бога по свой образ и подобие, за да преодолее собственото си човешко отчуждение.

Примитивният човек се е чувствал самотен в при­родата. Самотата е пораждала страх. Страхът е раждал образи, представи и необходимост от споде­лянето им със себеподобните. Своята същност човекът разбирал най-добре във взаимоотношенията си с другите. Така се зародила вечната и непоклатима идея за Бога, един естествен продукт на човешкото мислене, породена от страха на човека от собствения му статут в обществото и природата.

Чрез отричането на Бога и частната собственост може да се види истинската същност на човека. Това е философията на абсолютния материализъм, извес­тен още като марксизъм.

Марксизмът е една лоша имитация на религията. Докато в християнската религия на почит е морално чистият акт на мъченичеството, като израз на привър­заността към невидимия Бог, марксистите допускат драстично нарушение на морала чрез избиването на десетки милиони хора в името на техния идеал, което превръща тази псевдорелигия в една от многоброй­ните сатанински изяви на човешката природа. Докато един от християнските принципи е: "Човек не е сът-


                             УВОД                              11

ворил живот и следователно няма право да отнеме човешки живот", марксистът Сталин казва: "Ако умре един човек е трагедия, но ако умрат милиони това е просто диалектика."

Марксизмът се харесва на интелектуалците, защото по същество той оповестява абсолютността на знани­ето, което претендира да обясни всичко: произхода на човека, социалните явления, историята, природата и т.н. Такива интелектуалци са всъщност лъжеинте­лектуалците. Търсенето на абсолютно познание е своеобразен израз на интелектуална слабост, коре­ните на която се крият още в митичната личност на архангел Луцифер. Марксистите мразят Бога по съ­щия начин, както и Луцифер го мрази. Още в Библията са описани опитите на подобните на Маркс лъжебо­гове, претендиращи за неговото място: "Как си паднал от небето, ти, Деннице, сина на зората. А ти думаше в сърцето си: Ще възлеза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще възлеза над висотата на облаците, ще бъда подобен на всевиш­ния." (Исая, 14:12-14). Колко близко до този цитат звучат словата на самия Маркс: "... като един славен Бог аз ще построя моето царство след падането на света. Добивайки своята слава, силата на действието, аз ще се чувствам равен на Бога" (Маркс, стихотво­рения).

За съжаление опитът да се построи един такъв отделен свят, в който човекът би могъл да се почувс­тва равен на Бога, завърши с най-голямата трагедия в историята на човечеството избиването на десетки милиони невинни хора.

Възниква въпросът: След това катастрофално дис­кредитиране на марксистката философия възможно ли е да възникнат нови форми на нейното проявление,


12           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

скрити или явни, достъпни за разума ни, или необяс­ними в мистерията на човешкото общество?

За съжаление отговорът е "да!". В дейността на малки, но влиятелни групи от световния финансов и политически елит си пробива път и се налага една нова философия на отчуждението отчуждение този път от всички практически атрибути на нашата иден­тичност в структурата на света като цяло. Нашата свобода, твърдят адептите на тази философия, ми­нава през премахването на държавите, през премахването на собствеността, на патриотичните ни чувства и религията на дедите ни. Това, което ни предвиждат тези хора, е да живеем ден за ден в единен,, лишен До максимална степен от структурни детайли свят, премахнати чрез неописуеми насилия. Насилия, по-големи дори от тези, които се употребиха при установяването на марксистката идеология в ня­кои от държавите по света. Тези усилия могат да се осъществяват по пътя на една световна конспиративна система на управление, влияеща радикално на поли­тиката и икономиката на всички държави по света. Не само частната собственост, както твърдеше старият Маркс, но те искат да ни отнемат и такива атрибути като националната принадлежност, уважението към традицията, към семейството и държавата, религиоз­ното чувство и любовта към ближния. Това са неща, които ни отдалечават както от истинската същност на реалността, така и от нашата собствена свобода. Нововъзникващата философия е, че човечеството трябва да се управлява от единен център по каноните на тоталитарната власт, с което щяло да се реализира многовековната мечта на всеки човек да живее в световно общество, което е отхвърлило веднъж зави­наги  войната, глада,  болестите, несправедливостта.


УВОД                                   13

 

Тези истински врагове на човечеството използват добродетелите, най-близки до сърцето на човека, за да постигнат пъклените си планове — присвояването на световните богатства и превръщането ни в роби.

Пред лицето на тази нова опасност, която се въздига пред очите ни, ние се осмеляваме да зададем следния въпрос: има ли философия, която да опре­дели веднъж завинаги ограничеността и тесно­гръдието на философите на отчуждението от типа на марксизма и на световната конспирация, която да набележи очертанията на един нов подход към човеш­ката социална организираност, без да пострадат всепризнатите ценности в човешката култура и най-вече пострадалата, но съхранила своето значение идея за Бога.

Настоящата книга представлява скромен опит да се изложат някои съображения по този толкова важен въпрос.


ГЛАВА   ПЪРВА

ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА, ЧОВЕКА, БОГА

И ВСЕЛЕНАТА В СВЕТЛИНАТА

НА ПАТРИАРХАЛНАТА МЪДРОСТ, ИДВАЩА

ОТ ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА

Резюме на главата: Било ли е тайното знание на древните евреи форма на познание, изпреварващо тогавашното развитие на човечеството? Опит за въз­произвеждането му от съвременна гледна точка. Някои хипотези относно произхода на това знание и възможната му връзка с възникването на свещенните книги на народите (Библията, Талмуда, Корана и др.), предопределили хода на развитието на основните световни религии.

1.1. ТАЙНОТО ЗНАНИЕ НА ДРЕВНИТЕ ЕВРЕИ

Винаги са ни вълнували следните въпроси: Защо евреите са оцелели през вековете? Защо много наро­ди са изчезнали безследно, а други са проявили такава устойчивост, че съществуват и до днес? Защо например благородният народ на Картаген е потънал безвъзвратно в праха на историята, без да остави следа от себе си след поробването му от страна на Рим?

След завоюването на Палестина от римляните ев­рейското население е разпръснато по цялото земно кълбо. И въпреки че оттогава са изминали почти 2000 години, евреите никъде не са асимилирани. Те здраво пазят своето национално чувство и единство. Евреи­нът винаги и навсякъде си остава евреин, та дори да е с дръпнати очи като китаец, В Америка например


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  15


полски или унгарски емигранти се асимилират в про­дължение на 2 3 поколения, но евреите никога.

Каква е тайната и какви особености могат да бъдат открити в този сложен, своеобразен процес? На първо място може да се отбележи фактът, че оцеляването често има измерения и същност, различни от целите, и смисъла на нравствените закони, поради което сатанинското начало е било неизменен компонент на всякакъв тип оцеляване в човешкото общество.

Какво нещо е сатанизмът? Това е един демоничен прин­цип, способен да изкриви (изкористи и обърка) намере­нията на тези, които попадат под това влияние. Той същест­вува още през времето, когато съществува и поверието за сата­нинскою царство на земята. Като видима организация обаче съществува от края на XV столе­тие. Сатанизмът е бил използван от мистични групи, за да дока­жат, че "просветлението" им е било съобщавано от един източ­ник, по висш от този на човешкия интелект. Сатанис­тите претендират да притежават фантастична сила за използване на природния свят. В най-общ смисъл сата­низмът е глобализиран ефект на деструктивни човешки отношения, превърнал възникващото от тях озлобление на обикновения човек в система, подчинена на измере­нията на социалната организираност. Организираната озлобеност в обществото е най-честият фундамент на такива социални образувания като мафиите, тайните обществени организации, масонството и др.


16           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ 2

Сатанизмът и неговите мистериозни връзки, кои­то са играли много съществена роля зад кулисите на световната история, идват главно от земите, където са се разиграли най-големите човешки дра­ми Египет, Вавилон, Сирия и Персия. От една страна Източният мистицизъм, от друга страна — ориенталската любов към интригата, оформят една цяла нова система, която лесно се възприема и налага на Запад с ужасни резултати. Тази тайна наука обикновено се използва за политически и икономически цели.

Едно от главните предимства на организираното озлобление е умението му да не бърза. Мозъчните центрове на масонството например отдавна са пред­видили трудностите в реализирането на плана им за широкомащабни разрушения в обществото с цел под­готовката му за неговото ефективно управление, съсредоточено в контролиран от тях център. Тяхната надежда е, че търпението им ще бъде възнаградено чрез подкопаване на цялата система на християнския свят, достижимо чрез удар по най-съкровената идея, определяща нейните устои. Едно от ярките доказател­ства за такава грандиозна цел е например речта на брат Делпеш, произнесена на банкета на масонския конвент през 1902 г. Ще я цитираме дословно: "Триумфът на Галилееца (sic!) продължи двадесет века; днес дойде и неговия ред да умре. Тайнственият глас, възвестил някога на планината Епир смъртта на великия Пан, сега отново възвестява края на Бога, излъгал своите последователи (Dieu Trompeur). Той бе обещал на вярващите в него царство на справедли­востта и мира; това заблуждение бе поддържано твърде дълго. Но днес този Бог изчезва. Той отива в легендите  на вековете след божествата на Индия,


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                    17

Египет, Гърция и Рим. Франкмасони! Приятно ми е да отбележа, че и ние не сме безучастни към тази гибел на лъжепророците. От деня, когато бе образувано масонското общество, римската църква, основана на галилейския мит, започна бързо да върви към упадък. От политическа гледна точка масоните често са се променяли, но във всички времена са били верни на своя основен лозунг: "Долу суеверията! Долу фана­тизмът!"

Всяка сериозна, дълбоковградена и отработена във времето структура в обществото е пречка за осъщес­твяването на целите на масоните. Това е така, защото в сложните социални структури възникват механизми на съпротива, които дискредитират усилията на един­ното управление на света, планирано от тях. Такава структура е световното християнство. Затова тя и насочва стрелите на своята подривна дейност към нея. Но дори и този, толкова дързък акт на световната конспиративна система не представлява нищо в срав­нение с пагубните последици, които би могло да има едно друго тяхно действие: То е свързано с дейността на известния Римски клуб. Именно в псевдонаучната дейност на този клуб, който за никого не е тайна, че е под влиянието на световния конспиративен елит, се формират опасни идеи, прикриващи по особено ефек­тивен начин намеренията за унищожението на много хора. Целта е чрез насаждането на една принципно неправилна екополитика в световен мащаб да се постигне осезателно влошаване на условията в екос­редата на човечеството, осъществено чрез погрешно нейно управление. Такова действие очевидно е осо­бено ефективно средство за масовото убийство на хора в мащаби, които далеч надхвърлят мащабите на унищожението в социалните революции и тоталитар-

2. Световната конспирация 2


18           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

ните форми на управление на обществото. С този проблем ще се занимаем по-късно.

Ние смятаме, че опровержението на тази лъженау­чна истина, която упорито се разпространява от дейците на Римския клуб, може да започне с анализа на корените на човешкото познание, скрити, в някои древни научни системи, като древноеврейската Каб­бала, тайното учение на което е послужило за образец на организирането и на самите тайни общности от типа на ционистките организации, масонството и мно­го други. Анализирайки този въпрос системно и задълбочено, на нас ни се отдаде да открием и едно ново, ефикасно оръжие за противодействие срещу световната конспиративна система, за което ще раз­кажем с най-големи подробности. По всичко изглежда, че всяка дълбокосмислена научна или фи­лософска система може да остави трайни следи в живота на хората само, ако в нея се съдържа и информация, водеща до нейното собствено спасение от домогванията на злонамерените гении на човешкия род, използващи нейните собствени достижения за осъществяването на своите зловещи намерения. Това оръжие е насочено и срещу най-важната цел на организираната озлобеност по света, свързана с изг­раждането и задействането  на механизмите на противодействие, които би трябвало да отприщят енергията на неконтролирани стихийни конфронта­ции в обществото. Това е цел противоположна на целите на морала на християнската добродетел, на любовта, достигаща особена ефективност на нивото на международните отношения. Какъв би бил днес светът, ако любовта, толерантността и желанието за разбирателство тържествуваха още от самото начало на човешката история? Защото винаги пораждането


.-                                                                                                                         i

ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  19

на условия за човешко разбирателство е придружено от появата на конструктивни отношения и структури, които са неподвластни на модела на управление, възникнал в разбирането на световния елит. Нашето усещане е, че това явление представлява по-скоро резултат на невежество, отколкото на съзнателно отношение. Но възможно е и да се заблуждаваме. Въпреки това наш дълг е да изложим съображенията си. Започваме с историята на тайното еврейско уче­ние.

В Библията се говори за два Вавилона. Първи и втори. В момента ще се спрем на първия, а вторият ще разгледаме по-късно. Първият Вавилон е този, в който е била построена прочутата Вавилонска Кула. Това е първият човешки опит към едно световно управление или един нов световен ред, за какъвто подробно пишем в книгата си "Новият Ред". Сведени­ята за Вавилон са много оскъдни, но това, което научаваме от Библията, е, че след много взаимоизк­лючващи се събития и след продължително време, първият Вавилон става световна сила. Той е бил богат и всемогъщ. Един от неговите царе на име Небушаднезар завладява Юдея и отвежда нейното население във Вавилон. Трябва да припомним, че по това време Юдея не е била целият Израел, който се е състоял от десетина северни племена. Те са били завладени и изгонени от тяхната земя от асирийците. Тези северни племена днес са обособени най-малко в десет различни държави. Библията описва подробно как всяко едно от племената се загубва с течение на времето. Пак според Библията днес те трябва да бъдат разделени народи, тъй като са забравили своя Бог и своята собствена история.

Повечето евреи остават във Вавилон, защото там


20           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

те забогатяват и фактически стават господарите на царството, където се разработва и Талмудата. Модер­ните еврейски писатели ни казват, че Талмудата е изворът на Еврейската религия. Тя е продукт на първия Вавилон, но и днес контролира еврейството като цяло. Не трябва в никакъв случай да се смесва Тората с Талмудата. Тора значи закон или първите 5 книги от Библията. Талмудата представлява много томове с традиции, взети от Първия Вавилон. Който не е евреин, обикновено не може да притежава Талмудата. Преди няколко години се опитахме да закупим томовете на тази книга, преведена на анг­лийски, но се оказа, че такава притежават само синагогите. След доста трудности срещу 5000 долара едва успяхме да се сдобием с една колекция.

Историята ни казва, че Вавилон е бил един много голям и процъфтяващ град по онова време и стотици години след това. Той е бил културният и религиозен център на еврейския народ. Оттам именно започва и банкерството. Оттам също започват и тайните общес­тва и организации. Оттам започва и окултизмът. Всички злини, чиито корени са от Вавилон, и днес са между нас и се провеждат тайно.

Всички тези тайни довеждат великия Вавилон до разруха и изчезват от историята. Неговите жители се пръскат по различните краища на света и днес той е само руини.

Произходът на древноеврейското учение, известно като Каббала, е също оттам. То е описано в книгите на много забележителни изследователи, като Франк, Папюз, маркиз Сен Ив д'Алвейдър и др., но всички тези писания остават у нас едно трайно усещане за непълнота и стремеж да се прикрие същността му, идентифицирането  на  която  изисква допълнителни


 

ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                 21

 

усилия и труд. В най-общи линии, може да се каже, че Каббала представлява системно изложение на теоретични и практически правила на тайното знание, чието ясно и точно формулиране е затруднено от неопределими с логически средства взаимовръзки между текстовете на свещеното и езотеричното пре­дание. Това затруднение възниква предимно поради огромното количество комлилативни, хаотично офор­мени трудове на древноевреиските мъдреци, които са достигнали до нас.

В по-ново време опити за възпроизвеждането на Тайното знание са предприемани от редица учени, като най-разпространеният метод за изучаването му е бил методът на "черната кутия". Идеята е изслед­ване и анализ на информацията, до която имаме достъп чрез непосредственото наблюдение на съби­тия и факти на изхода на "черната кутия", в резултат на което чрез логика, хипотези, компилация и синтез успяваме, макар и частично, да възпроизведем неща­та, които се случват около входа на тази кутия. Именно те съставляват същността на Тайното знание.

Каква е в най-общи линии структурата на изходната информация?

Известно е в науката, че освен Библията същест­вува твърде старо предание, което е предназначено да улесни разбирането и тълкуванието на закона, наречен Тора (Закона). Преданието се е предавало предимно устно и засягало най-различни области. В началото, в основата на това знание е била Библията. Подобно на средновековните християнски ордени, притежаващи точни и строго пазени в тайна статути, така и еврейските документи, събрани в тяхната Биб­лия, се съставяли въз основа на точно определени правила (Устави), които били неотменна част от пре-


22           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

данието. Именно в това предание се намирала цялата същност на свещения текст, като тълкуването и разяс­ненията по него се отнасяли до две основни негови части: от една страна частта, определяща взаимо­отношенията на евреите между самите тях, с техните съседи и с Бога; от друга страна частта, обхващаща съвкупността от теоретически и. практически правила за общуването с Бога, човека и вселената.

Структурата на свещения еврейски текст, обхваща­ща неговата законодателна и светогледна част, съдържа три главни раздела, които образуват от това предание единно цяло, състоящо се от тяло,  живот и дух.

В тежки периоди от живота на евреите се прибяг­вало до записването на различни части от това устно предание, от разкъсаната същност на което днес ние се мъчим да възпроизведем целостта му. Така напри­мер всичко, което засягало тялото (композицията) на текста, правилата относно учението и преписването на Тора (Закона), тълкуването на тайния смисъл на свещените букви и числата всичко това се включ­вало в Масора (т.е. това, което подлежи на преда­ване).

Тълкуванията на законодателната част са известни под общото название Мишна (изучаването), а допъл­нителните разяснения, съответстващи на актуали­зираното законодателство, съставляват Гемара (т.е. това, което,, подлежи на усвояване). Тези две части, обединени в една обща законодателна система, об­разуват Талмуда.

Въпросното тайно учение, което евреите ревностно крият и до ден-днешен, се състои от две части; теоретична и практическа. Те от своя страна образу­ват три относително автономни подобласти: истори-


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                 23

ческа, социална и мистична. Целият кръг от знания, включени в тези две части, се нарича Каббала (това, което се получава).

Теоретичната част на Каббала е била написана и напечатана в две основни книги:

1.  Книга за сътворението на света и тайните закони (Берешит), включени в Сефер Йецира.

2.         Книга за божествената същност и начините на нейното проявление, наречена Меркава (Небесна Ко­лесница) или още Зохар.

Интересно е да се отбележи, че вероятно именно практическата част на Каббала е представлявала предмет на най-голяма тайна, тъй като за нея не могат да се открият никакви системни изложения, освен няколко разпокъсани ръкописи. Първоначална оценка за характера на Тайното учение, което остава скрито от нас, може да се направи въз основа на анализа на цялата световна мрежа на древните знания и мъдрост­та, Каббалата може да се съпоставя с двете други основни направления в световното знание западно­то (окултизма) и южното (теософията). Те предават знания, които идват от векове. Всички те съсредото­чават вниманието си върху изчисления от философски характер. В тях е развита т. нар. практическа магия, насочена най-вече да обслужва най-неотложните нужди на хората лечение от болести, предсказване на бъдещето и др. Както Каббалата, така и теософи­ята почти не се занимават с дивинация (гадателни науки). В Каббалата обаче се отделя известно внима­ние на ономантическата астрология, която има ясновидска насоченост, като твърде голямо внимание се отделя на психургията, широко прилагана и в южното предание под наименованието Йога.

Приоритетно направление в Каббалата е демоно-


24           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

логията, която несъмнено е заимствана от Халдея, родината на религиозно-етическия дуализъм. Има съмнение, че Каббала, изгубена от евреите в периода на вавилонския плен, се е съхранила в халдейската академия и е била предадена на Ездра от главата на маговете пророк Даниил.

Съществува мнението, че оцеляването на евреите по света се дължи най-вече на умението им да прила­гат знанията от демонологията. Възможно е тези знания да са били и основа на всички тайни органи­зации, появили се през вековете, като тези на масо­ните, на розенкройцерите, на тамплиерите и др., както и на съвременните елитни групи, поставящи си за цел установяването на единно световно управление.

От съвременна гледна точка това своеобразно зна­ние може да се формулира така:

Първи принцип: Основна цел във всяко оцеляване е разстройването на жизненоважните устои на вра­жеската система.

Втори принцип: Най-ефективният начин за разст­ройването и побеждаването на нашия враг е проникването в системата на неговото висше управ­ление и налагането на контрол над неговите действия.

Трети принцип: Верен съюзник в борбата за оце­ляване на нашите хора са глупостта, алчността и малодушието. Те могат да се усилят в неимоверни размери, ако се направи така, че във вражеската висша управленска система да попаднат по възмож­ност повече глупаци, алчни за пари и слава хора, малодушни и лесно податливи на внушение личности.

Четвърти принцип: Контролът и победата над врага могат да се постигнат по пътя на упорито и търпеливо създаване на тайни организации, които да се  изграждат въз основа  на строги  и определени


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  25

правила и закони. Главната цел на тези организации трябва да бъде всестранното и широкомащабно про­никване чрез силата на парите и богатството в структурата на висшето управление. Затова нашите хора по света преди всичко трябва да развиват уме­нията си да трупат пари, злато и други блага, за да могат в подходящ момент да ги използват за дости­гането на нашата най-важна цел.

Пети принцип: Тайното управление над врага мо­же да се осъществи най-добре чрез целенасочено разделяне на управляваното от него тяло на конф­ронтиращи помежду си части.

Шести принцип: Враг номер едно за оцеляването на нашите хора е единството на нациите, изградено върху морала и законите. Силната нация е неподатлива за управление от страна на тайните ни организации.

Седми принцип: Християнският морал и религия са едни от главните устои на моралното единство на най-силните по света нации. Основен враг трябва да бъдат християнското учение и неговите символи.

Осми принцип: Най-добрият начин да се управля­ва света е създаването на широка мрежа от международни организации, културни движения и обединения, които могат да станат лесно прикритие за нашето тайно и постепенно проникване в локалните структури на властта.

Девети принцип: Особено внимание трябва да се отдели на институциите в духовната сфера, защото те имат особена притегателна сила и магическо въздейс­твие над локално управляващите елити. Културата и тенденциите за нейното интернационализиране са най-доброто средство да се влияе върху решенията на правителствата в различните краища на света.


26           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

Десети принцип: Изкуственото създаване на нап­режения и раздухването на конфликтите в различни точки на земята улесняват неимоверно задачата за осъществяването на световно господство.

Единадесети принцип: Колкото повече се говори за нас и ни ругаят, толкова по-добре. Нашата мощ веднъж завинаги е установена чрез силата на най-вли­ятелната религия на света християнството. Всеки християнин по света, бил той православен руснак или американски католик, в своите религиозни ритуали и молитви произнася истини от нашата собствена ев­рейска история. Иисус Христос е евреин. Идеята за Единния Бог е наша, еврейска. Нашето присъствие е трайно в духовната система на света и това е гаранция за успеха на стремежа ни към световно господство, което ще осъществим чрез управлението на народите от единен център, контролиран от нас.

Дванадесети принцип: Ние трябва да изградим наше лоби във всички по-големи парламенти по света. Тези лобита трябва непрекъснато да работят по въп­роса за създаването и на елитни международни групи, организации и клубове, съставени от най-влиятелни и изтъкнати политици, банкери, бизнесмени и военни ръководители по света. Най-важните решения, които ще се вземат от такива групи, трябва да са съгласу­вани или потвърдени от нашите доверени лица в тях.

Тринадесети принцип: Най-удобният модел за управлението на световното общество е социализмът. Засилената държана намеса, потискането с админис­тративни мерки на локалната каста на инициативните личности, които могат само да ни пречат при реали­зацията на нашия план за световно господство, трябва да се осъществи чрез целенасочено насърчаване на левите режими по света. Това може да се постигне


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  27

лесно чрез макроикономическите механизми на сво­бодните пазарни системи, стимулиращи консумацията и отделящи особено внимание на социалната полити­ка в управлението.

Дясната либерална политика в демократичните държави е опасна, защото създава условия за разви­тието на средната класа. Тази класа е голям враг на идеята за световно управление. Всяко наше действие, предприето от върховете на една грижливо изградена световна елитарна система на управление, може лес­но да се дискредитира от едно усложнено социално устройство, причинено от добре структурирана сред­на прослойка в демократичното общество.

Затова трябва да се използва и традиционната привързаност на голяма част от интелигенцията по света към левите идеи и марксизма.. Контролирани от наши учени, големи университетски центрове (като Харвард) трябва да станат средища с левичарска й социалдемократическа насоченост в изследователс­ката дейност.

Улеснение в тази насока е традиционно засиленият интерес на масите към левите идеи и социалната политика. Подпомогнати от мощната организация на синдикатите, социализмът в световен мащаб ще уве­личава шансовете ни да управляваме успешно и ефективно, световната система съгласно нашите идеи, представи и в крайна сметка съгласно нашите интере­си.

Един друг факт в полза на това твърдение е, че подчертаният интерес на нациите към левите идеоло­гии неизбежно води до тяхното бавно и системно обедняване. Тази политика дава превес на консума­тивната тенденция над тази на производството. Това неизбежно   води  до  увеличение   на   инфлацията  и


28           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

следователно до усилване на онези явления, които увеличават интереса на мнозинството към левите идеологии. Така се получава един своеобразен затво­рен кръг, в който попадах най-вече незрелите и изостанали в културно отношение народи. Това е един своеобразен свръхсоциален механизъм за естествен отбор на нациите, защото както има умни и глупави хора, така също има умни и глупави народи. Затова нашите хора по света трябва всячески да насърчават левите политически системи, както и авторитарните и тоталитарните режими от типа на комунизма и фашиз­ма.

Четиринадесети принцип: Под наш контрол тряб­ва да бъдат всички глобални процеси на упадък или възход. Социалните революции в отделните държави могат да се управляват (да се провокират или да се избягват с подходяща от наша страна намеса, осъщес­твена чрез контрол над елитите в тези страни). Смяната на елитите е най-дълбоката същност на всяка революция в обществото.

Елитите по света проявяват упорита склонност към самосъхранение, често прерастваща в неподатливост за промяна. И това е напълно естествено. Онези елити, които ни се подчиняват или са удобни за осъществяване на Главната Цел, трябва да бъдат запазени, дори когато в обществото е назряла необ­ходимостта от радикална промяна. Например елитите в бившите комунистически страни са един голям резерв за осъществяване на нашия план за световно господство. Техният статут на професионалисти е спомогнал неимоверно за създаването, и укрепването на комунистическите режими в Източна Европа и бившия СССР. В тях са съсредоточени власт, пари и човешки ресурси в колосални размери, които над-


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  29

хвърлят многократно мащабите на ресурсите, офор­мени в условията на други известни в историята радикални социални изменения. Ние трябваше да обучим техни хора в нашите големи западни универ­ситетски центрове (естествено контролирани от нас) например Оксфорд в Англия, Харвард в САЩ и др., за да подготвим бъдещите им политолози, социолози, финансисти и мениджъри (управители), за да могат те сами да осъзнаят и да осъществят със собствени усилия мащабния план сценарий за дестабилизира­нето на комунистическите режими в тази част на света.

За осъществяването на една такава грандиозна цел от особена полза беше установеният от нас контрол над тайните служби по света.

Петнадесети принцип: Големите разузнавателни служби по света трябва да бъдат под наш контрол. В тези организации работят десетки хиляди висококва­лифицирани специалисти, с подходящи физически и психически качества. Това са своеобразни агрегати на огромния потенциал на човешката озлобеност по света. Стремежът да шпионираш себеподобните си е продиктуван от инстинктивния страх, породен от не­имоверната агресивност, която върлува в човешкия вид. Многовековната история на човечеството показ­ва, че разумът покрай другите си качества, ражда и парадоксалното от гледна точка на неговата собстве­на система явление на самоунищожението, на безкомпромисното избиване на хора от други хора, явления, които не се наблюдават в почти никой от останалите животински видове на земята. Тайното управление на света не може да върви срещу този неумолим природен закон. То може само да го изпол­зва за своите цели.


30    СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

Съвременните тайни служби по света са едно ново явление, което обогатява неимоверно древната наука демонология, развита от нашите деди. Техният огро­мен потенциал може да се превърне в един от най-важните лостове на нашето бъдещо или вече осъществено в известен смисъл световно управление. Шестнадесети принцип: Големият напредък на човечеството се дължи и на науката. Развитието на тази област от човешката дейност е преди всичко наше дело. Идеята за Единния и Всемогъщ Невидим Бог даде на хората стимули да развиват позитивните науки и математиката. Търсенето на първопринципите на материалната организация, на законите на приро­дата и принципите на нейното устройство произ­тичаше от особено полезната за всички нас идея за Единния Бог. Това постави началото и на едно пра­вилно развитие на европейското научно мислене, което най-добре се приспособи към идеите, изкрис­тализирали в нашите древни устни предания и светите ни писания. По този начин европейците още от самото начало съумяха да разберат дълбоката същност на простите системи в устройството на света, изучавани чрез естествените науки (физика, химия, биология и др.), и след това да пристъпят към изучаването на сложните системи (социални, хуманитарни, екологи­чески и др.). Така те създадоха един от най-важните компоненти на собствената си култура, която е висше достижение на човешкия род. Докато китайците, един мъдър, но отдалечен от нашата култура народ, никога не можаха да достигнат до идеята за Единния Бог и чрез нея да пристъпят към ефективното развитие на науката. Те още от самото начало възприеха, като основна същност сложността в устройството на света И така затънаха в дебрите на едно заблуждение, което


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                 31

направи невъзможно да постигнат онези зашеметява­щи успехи, които европейската наука достигна в своето естествено развитие. По този начин китайците никога не успяха да се въздигнат до нивото на едно ефективно развитие на математичните методи, да развиват ефективно самата наука математика, да открият дори един такъв прост физически закон като закона на Кулон в електромагнетизма и т.н.

Днес ние поставяме и въпроса за управлението на науката като важна тенденция в нашия всеобхватен контрол. В Русия например процентът на научния потенциал (броят на учените), който е от еврейски произход, далеч надхвърля естествения процент на евреите в съвкупното руско общество. Евреите там са вече под 1%, а броят на учените - евреи остава твърде висок 40 50%. Това не е случаен факт. Едва ли може да се каже, че това е резултат на съзнателна целенасочена дейност. В никакъв случай не! Просто в душевността на всеки евреин е вградена една скрита, тайна програма, формулирана също от нашите прадеди, която събужда в тях спонтанен инстинкт към властта, към духовните ценности, към богатството и значимите дейности в човешката система, които вина­ги могат да послужат за осъществяване на едно тайно, завоалирано управлелие на света. Ние сме активното ядро на всяка земна човешка система, без която човечеството би се превърнало в една сива, безфор­мена, бездуховна маса.

Ако някога на човечеството се отдаде да пътува из просторите на Вселената и ако при това ни се случи да срещнем други цивилизации, то тогава първият въпрос към тях би трябвало да бъде: Кои са тези, които при вас изпълняват ролята на евреите на земя­та?


32           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

Най-добрият начин да управляваме науката е наше­то засилено присъствие в методологията (т.е. философията) на различните науки. Методологията е силно подценявана от повечето учени, въпреки че те съзнателно или най-често несъзнателно се ползват от нейните услуги. Някои дори я игнорират и отричат. Това са невежи, които не разбират, че който стои на кормилото на кораба, той управлява и неговия курс. Методологията на науката е не само нейно кормило, но и най-важното и ефективно средство за бързото й овладяване, развитие и следователно контрол. Един учен, който познава добре методологията, би могъл много по добре да се ориентира в океана от научна информация и да насочи вниманието си към най-важ­ните нейни опорни точки.

Ние не се и съмняваме, че целенасоченото развитие на тази важна област на науката може да се окаже своеобразен резерв за реализацията на нашите глав­ни цели и вярваме, че инстинктът и опитът на нашите многобройни учени по света ще им помогне да заемат правилна позиция по този въпрос.

Пак в същия смисъл трябва да се обърне внимание и на новата наука, наречена глобалистика. Едно це­ленасочено и задълбочено изучаване на глобалните проблеми на земята е от голяма полза за решенията, които ще трябва да вземаме като световна управля­ваща структура. Глобалистиката трябва да служи за осъществяването на главната ни цел.

Седемнадесети принцип: Нас винаги са ни упрек­вали, че си поставяме за цел унищожаването на милиони хора. Това е неморално твърдят нашите критици. Веднага трябва да отбележим, че отхвърля­нето на това обвинение е просто и логично. Известно е, че много войни са избухвали в името на морала и


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...


33


в тях са загивали милиони. Защо тогава да не допус­нем, че избиването на милиони, хора може да се извършва със средствата на световното конспиратив­но управление. Кое е по-морално: избиването на милиони в името на морала или избиването на мили­они в името на очистването на човечеството от излишната маса, която само ускорява гибелта на всички нас. Нима не е известно, че целите на оцеля­ването невинаги съвпадат с целите на морала. Нещо повече, в името на морала беше унищожено голямо количество ценен човешки материал на земята, дока­то целенасоченото действие унищожава предимно ниското качество в човешката система. По този начин неморалното избиване на хората може да се окаже един твърде ефективен и полезен акт, надхвърлящ значително целите и задачите, поставени в традици­онната схема на морала. Моралът е създаден, за да управлява невежите, които не могат сами да преценят сложността на обкръжаващия ги свят. Но когато те станат, твърде много, никакъв морал не може да ни спаси, защото в морето на хаоса потъват еднакво всички и тези, които са въвели морала, и тези, за които той е предназначен.

Досега човечеството познаваше само един особено ефективен начин за избиване на много хора война­та. Съвременната наука предостави по-ефективен начин екологията. Старата схема на задействане от наша страна на известните механизми на неконтро­лируема конфронтация в обществото може да се окаже детска играчка в сравнение с енергията на хаоса, която би могла да ни даде манипулацията на екологичната система. Чрез ефективно въздействие върху жизнената среда ние ще можем да намалим драстично броя на населението на планетата и да

3. Световната конспирация 2


34           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

управляваме света по един изключително ефективен начин. Влошаването на условията на живот в широки области от земното кълбо ще намали значително отрицателните резултати от демографския взрив и ще създаде благоприятни условия за едно последващо общо подобряване на екологичната обстановка на Земята. По наша преценка световното население трябва да бъде не повече от два милиарда, съставено предимно от доброто качество в човешкия материал.

Такъв тип управление на жизнената среда може да се осъществи с една заблуждаваща екополитика, в каквато посока вече упорито работи подвластният нам Римски Клуб. Основната идея, възникнала в тази елитна група от интелектуалци е, чрез едно засилено, механистично и негъвкаво управление на екологична­та система на Земята да се постигне нейното още по-голямо хаотизиране. Очевидно е, че под благодат­ната фасада на един засилен технократичен контрол ние можем да постигнем поставената от нас Цел, защото невежите по света винаги са вярвали и ще вярват в безграничните възможности на механистич­ния интелект.

Конфронтацията на великите сили по време на студената война доведе до особена форма на изчерп­ване на световните ресурси чрез засиленото им потребление. От своя страна това изчерпва потенциа­ла на развитието на някои амбициозни глобални програми, които често се изплъзваха от нашия конт­рол. Това доведе до изчезване на една от двете участващи в тази гигантска конфронтация сили, което е особено благоприятно за нас. Затихването на изс­ледователската и научната дейност в космическата област е естествена последица от този процес. Сега ние  трябва да обърнем   поглед  към  екологичната


 


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                  35

проблематика и чрез фалшиви сигнали за приближа­ващата опасност да заострим вниманието на светов­ната общественост върху несъществени страни на екологичния процес. Наши учени трябва да потвър­дят старите и твърде популярни предсказания на европейския мъдрец Нострадамус, че някъде към 2010 година ще настъпят значителни промени в екологич­ната обстановка, които ще имат сериозни послед­ствия. Някои научни съображения потвърждават по твърде убедителен начин този факт.

Всичко това благоприятства прокарването на реше­нията на Римския клуб, които, както е известно, служат на нашите интереси.

Осемнадесети принцип: Ние трябва да поддържаме под "напрежение" и да развиваме всички най-известни и универсални митове, разпространявани сред човешкия род. Вечният интерес на човека към себеподобните, населяващи далечните космически простори, е удобно средство за реализирането на много от нашите намере­ния. Например поддържането на мита за НЛО, за посещението на Земята от извънземни може да се извършва и с целенасочено създавани земни устройства имитиращи тези явления, разбира се под строгия конт­рол от наша страна. Трябва също така да се използват уменията на стотиците хиляди ясновидци, астролози, екстрасенси, гадатели и прочее, за да се обработва психиката, съзнанието и подсъзнанието на огромната част от населението. Това също трябва да се контролира от нас. Идеята за т. нар. психотронно оръжие е излязла от нашите среди. Психотерапевтичните сеанси, успешно популяризирани чрез илюзията за изключителния целе­бен ефект, биоенергетичното програмиране на съзна­нието на хората, зомбирането всичко това са идеал­ни средства за управлението на големи групи от хора.


36           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

Едно убедително доказателство за изключител­ния успех на този род дейност е необичайната еднаквост в показанията на свидетелите, участвали в контакта с такива "извънземни". Нима тези хора не могат да разберат, че извънземните са същества, които идват от съвсем други условия на живеене? Как биха могли те изведнъж да навлязат в нашата земна жизнена среда, веднага да се приспособят към нея и да заговорят на нашите езици? Не сте ли разбрали колко трудно например се учи един чужд език?

Разбира се, това съвсем не означава, че посещения на извънземни са невъзможни. Но в хаоса на тези многобройни имитации могат да възникнат и реални ситуации, които трябва да бъдат контролирани също от нас. Вие дори не можете да си представите какво колосално предимство ще има онзи, който пръв пол­зва информацията, идваща от тези, които населяват далечните космически простори. Затова и тук ние трябва да бъдем първи, а това може да стане само, ако такива случаи веднага се скриват от погледа на останалото човечество.

Психотронното оръжие е особен вид оръжие. То не действа на принципа на залпа и непосредствения от него ефект на разрушението. Психотронното оръ­жие действа бавно, в течение на дълги интервали от време, като неговият заряд е в самата душа на хората. Този, който има решително предимство в духовната организация на човечеството, той има и най-големи шансове да задейства такова оръжие. Психотронното оръжие е важен механизъм в ръцете на световното конспиративно управление. Наивно е да се мисли, че то може да побеждава армии, полиции и държавни организации чрез непосредственото физическо въз-


ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...                      37

действие. Други наивници, които са под влияние на такива идеи, се стремят да имитират подобни меха­низми, но техните опити са обречени на провал. Това е така, защото те не разбират, че многовековният ни опит в създаването на тайната система на световното управление е оставил трайни следи в общественото съзнание. Това е нашето предимство. Възможно ли е да се изградят системи от психотронно оръжие, въз основа на тайни организационни структури, основа­ващи се на по-нови идеи, като православието и славянството? Невъзможно по принцип! Ако някой се стреми да създаде регионални тайни форми на управ­ление от типа на евро-азиатската система, за която мечтаят някои "добри" познавачи на нашата конспи­ративна организация, то такива хора дълбоко се заблуждават. Те рано или късно ще попаднат в мре­жата на нашата много по-широка и всеобхватна система на световното управление.

От друга страна обаче, стимулирането на правос­лавието в сегашния исторически момент е от полза за нашата кауза. Православието винаги е било една умерена, безобидна, неагресивна духовна система, затова и народите, които са изпитвали влиянието й не са постигнали особени успехи в своята обществена организация. За разлика от тях изключителната в организационно отношение система на католицизма, достигнала една от най-съвършените форми на йерар­хичното устройство, е създала условия за успешното развитие на народите, които са били в сферата на нейното влияние.

Ислямът, подобно на православието, е една разпо­късана, далеч от строгата централизация органи­зационна структура, която със своята разделеност създава необичайни напрежения в плътта на арабски-


38           СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2

те и други мюсюлмански народи. Липсата на синхрон в тази сложна и многообразна система е причина за изключителната агресивност на отделни нейни части, много от които изпитват горчивината на неуспеха в острата конфронтация със световните структури.

Ние трябва да работим упорито за възстановяване­то на духовната система на православието, върху която беше нанесен сериозен удар по времето на комунизма. С това ние поставяме началото на възраж­дането на една мощна духовна организационна структура, която лесно ще бъде управлявана от един­ствения, контролиран от нас център, въпреки нейната сегашна враждебност към нас. Така ние ще контро­лираме всички славянски народи, които днес се домогват за членство в световното съобщество на културните народи, а чрез този механизъм ще конт­ролираме и този процес.

Така че православието и славянството не могат да бъдат сериозно основание за създаването на някаква различна от нашата система "регионална" форма на световно управление. "Регионалността"